Súťaž „Vyhraj slúchadlá s Fidorkou!“

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len ''usporiadateľ''). (ďalej tiež iba ako „usporiadateľ“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 137/16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapísaný v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 238430 (ďalej tiež iba „organizátor“ či „organizátor súťaže“)

II. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne 1. 9. 2020 – 30. 9. 2020 (ďalej tiež len „doba konania súťaže“) na území Slovenska s využitím mobilnej aplikácie FIDORKA, ktorá je zadarmo na stiahnutie na adrese https://www.vykotulanesibalstvo.sk/mobilna-aplikacia

III. Súťažiaci:

1. Súťažiacim sa môže stať iba osoba staršie 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej tiež len „súťažiaci“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, organizátorovi, ako i ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram podieľajúcim sa na tejto súťaži, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené.

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu:

1. Účastníci súťaže musia mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu FIDORKA (ďalej tiež „súťažná aplikácia“) a aktívny prístup zariadenia, na ktorom je súťažná aplikácia nainštalovaná, k internetu.

Súťažiaci sa do súťaže zapojí nasledovne:

Kúpi si výrobok zn. Fidorka.

Pomocou súťažnej aplikácie súťažiaci naskenuje obal výrobku Fidorka. Bude sa pritom riadiť konkrétnymi pokynmi uvedenými v súťažnej aplikácii.

Po naskenovaní výrobku sa súťažiacemu prehrá súťažná úloha (súťažný zvuk). Súťažiaci má za úlohu tipovať, o aký zvuk ide.

Svoju odpoveď (súťažný tip) súťažiaci napíše svojimi slovami do aplikácie a odošle. Postupuje pritom podľa konkrétnych pokynov v súťažnej aplikácii.

Súťažiaci si môže súťažný zvuk prehrávať neobmedzene (počet prehraní nie je obmedzený), a to vždy naskenovaním výrobku zn. Fidorka pomocou súťažnej aplikácie, a vždy môže znova tipovať, o aký zvuk ide.

Súťažný zvuk bude iba jeden, tj. pri naskenovaní akéhokoľvek výrobku zn. Fidorka pomocou súťažnej aplikácie sa prehrá vždy jeden a ten istý zvuk.

Účastník súťaže tak môže po dobu konania súťaže pomocou súťažnej aplikácie vložit a odoslať neobmedzené množstvo súťažných tipov, avšak do súťaže bude zaradený iba jeho posledný odoslaný tip.

Výherca bude o získaní výhry informovaný po skončení súťaže prostredníctvom súťažnej aplikácie a pomocou súťažnej aplikácie mu budú odoslané inštrukcie k odovzdaniu výhry. Vzhľadom na to musí mať súťažiaci nainštalovanú súťažnú aplikáciu až do minimálne 15. 10. 2020. V prípade, že používateľ aplikáciu odinštaluje, nemá nárok na prípadnú výhru.

2. Po skončení súťaže (najneskôr do 5 dní) bude vylosovaných 50 výhercov, a to z tých súťažiacich, ktorí správne uhádli, o aký súťažný zvuk ide, alebo ich tip bude najbližšie správnej odpovedi, čo sú oprávnení rozhodnúť a posúdiť podľa svojho výlučného uváženia usporiadateľ a organizátor. V prípade menšieho počtu správnych odpovedí než 50 bude vylosovaný zvyšný počet výhercov z najviac originálnych, vtipných odpovedí, čo sú oprávnení posúdiť a rozhodnúť podľa svojho výlučného uváženia usporiadateľ a organizátor.

3. Výhercu kontaktujeme priamo cez oznámenie v mobilnej aplikácii do 5 dní od ukončenia súťaže. V oznámeniach dostane výherca inštrukcie k doručeniu výhry. Po obdržaní inštrukcií dodá výherca informácie obsahujúce: meno, priezvisko, adresu, telefón a unikátny kód, ktorý bude vygenerovaný mobilnou aplikáciou. Tento unikátny kód bude súčasťou oznámenia o výhre. Tieto informácie a kód výherca zašle na e-mailovú adresu fidorka@friendlymail.cz.

4. Každý súťažiaci môže vyhrať maximálne 1 výhru.

5. Výhercovia budú následne (najneskôr do 15.10. 2020) zverejnení v súťažnej aplikácii v sekcii „Novinky zo sveta Fidorky“ anonymizovanou formou: krstné meno, prvé písmeno priezviska a obec.

6. Každý výherca získa slúchadlá 1 kus JBL Tune 500BT v jednej z 3 farieb: modrá alebo čierna alebo biela.

7. Výhry budú výhercom odoslané do 2 týždňov od ukončenia súťaže na adresu, ktorú oznámia cez emailovú adresu fidorka@friendlymail.cz podľa inštrukcií v oznámeniach o výhre. Ak výherca neodošle informácie o korešpondenčnej adrese vrátane unikátneho kódu do 5 dní od vyzvania, prepadá výhra v prospech usporiadateľa, rovnako tak prepadajú výhry, ktoré budú vrátené ako nedoručené.

V. Spracovanie osobných údajov

1. Pre organizovanie a priebeh súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefón (ďalej tiež len „Údaje“), a to pre usporiadateľské účely súťaže, najmä za účelom organizovania a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier výhercom, overenie dodržiavania pravidiel súťaže.

2. Správcom Údajov je usporiadateľ. Organizátor je spracovateľom Údajov.

3. Údaje budú spracované pre usporiadateľské účely súťaže a nebudú spracované pre marketingové účely.

4. Údaje môžu byť spracované tiež pre účely oprávnených záujmov usporiadateľa, organizátora, ako i ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizovaním tejto súťaže, overeniu dodržania pravidiel súťaže.

5. Poskytnutie Údajov pre účely organizovania tejto súťaže je dobrovoľné a založené na tom, že súťažiaci so spracovaním Údajov súhlasí. Avšak poskytnutie Údajov pre účely organizovania tejto súťaže je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži, pretože pre organizovanie súťaže a zaslanie výhry je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli svoje Údaje v požadovanom rozsahu. Bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť. Pokiaľ súťažiaci nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých Údajov a prípadne požaduje ich výmaz, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

6. Pokiaľ súťažiaci nesúhlasí so spracovaním poskytnutých Údajov, či má proti nemu námietky, prípadne požaduje ich výmaz, môže tak učiniť pomocou správy zaslanej na adresu: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00 alebo na e-mail: info@friendlymail.cz.

Nesúhlas so spracovaním osobných údajov nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä pre účely oprávnených záujmov usporiadateľa a/alebo organizátora, ako i ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v riadeniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či za účelom overenia a vymáhania dodržiavania pravidiel tejto súťaže.

7. Doba spracovania osobných údajov je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutiu výhier usporiadateľovi. Po dlhšiu dobu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len pokiaľ bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných súťažiacich , najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s organizáciou tejto súťaže.

Údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na adrese: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00 alebo na e-maili info@friendlymail.cz. Na tomto e-maili môže súťažiaci podať voči usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho Údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

Súťažiaci má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. najmä súťažiaci má právo na informácie a prístup k Údajom a právo na opravu svojich Údajov, blokovanie nesprávnych Údajov. Súťažiaci má právo na obmedzenie spracovania Údajov v prípadoch, kedy súťažiaci popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol presnosť Údajov overiť, ďalej v prípade, kedy spracovanie Údajov je protiprávne a súťažiaci odmieta výmaz Údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že usporiadateľ už Údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Súťažiaci má právo na výmaz Údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade, že nesúhlasí so spracovaním Údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, alebo v prípade, že Údaje boli spracované protiprávne, alebo v prípade, že Údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti usporiadateľa. Súťažiaci má rovnako právo na prenositeľnosť Údajov. Vzhľadom na to, že poskytnutie Údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné se jej zúčastniť, platí, že pokiaľ súťažiaci požiada o prenos a výmaz poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Súťažiaci má právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa a/alebo organizátora či ostatných súťažiacich v súvislosti s organizovaním tejto súťaže. Súťažiaci nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní.

VI. Záverečné ustanovenia:

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

2. Usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého chovanie odporuje pravidlám mobilných aplikácií.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť Pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu.

4. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť siete). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy (správy v aplikácii, v e-maili), ktorou bude zaslaná informácia o výhre ani za doručenie poštovej zásielky zaslanej prostredníctvom doručovateľa, ktorým bude zaslaná samotná výhra.

5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia (podľa vlastného uváženia) splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži či podľa svojho uváženia s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenej. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.

6. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, doporučovaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Apple či Google. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje informácie usporiadateľovi súťaže, nie elektronickej sociálnej sieti Apple či Google, resp. spoločnosti túto sieť vlastniacej a prevádzkujúcej.

V Prahe dňa 12. augusta 2020